شماره تلفن09330227533
آدرس ایمیلinfo@calamedicalgroup.com
فروشگاه اینترنتی کالا مدیکال
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻟﯿﺰر CO2 ﻓﺮﮐﺸﻨﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﮑﺎر آﺗﺮوﻓﯿﮏ آﮐﻨﻪ

co2 feractioal

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻟﯿﺰر CO2 ﻓﺮﮐﺸﻨﺎل ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﮑﺎر آﺗﺮوﻓﯿﮏ آﮐﻨﻪ

زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف :

اﺳﮑﺎر ﻫﺎی آﺗﺮوﻓﯿﮏ از ﻋﻮارض ﺷﺎﯾﻊ آﮐﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن آنﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.

 • اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺗﺄﺛﯿﺮ درﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻟﯿـﺰر CO2 ﻓﺮﮐﺸﻨﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ در ﺑﻬﺒﻮد اﺳﮑﺎر آﺗﺮوﻓﯿﮏ آﮐﻨﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. در این کار تخقیقاتی آثار و نتایج کار با لیزر CO2  فرکشنال و میکرونیدلینگ مقایسه خواهد گردید.

 

روش اﺟﺮا :

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ روی ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر اﺳﮑﺎر آﺗﺮوﻓﯿﮏ آﮐﻨﻪی ﻣﺮاﺟﻌـﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑـﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯿﻨﺎی ﻫﻤﺪان از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۹۵ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل ۹۷ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﻟﯿﺰر CO2 ﻓﺮﮐﺸﻨﺎل و ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ ﻃﯽ ۴ ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺮ ۳ ﻫﻔﺘﻪ یک ﺑار درﻣﺎن ﻣﯽﺷﺪ. ۱، ۲ و ۶ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ، ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎران و ﺷﺪت اﺳﮑﺎر آﮐﻨﻪ  ( ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی ﻣﻌﯿﺎر Goodman and Baron ) ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﺪ.

 

ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ :

ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ۲۴ ﻧﻔﺮ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﯿﺶ از درﻣـﺎن، ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه اﺳـﮑﺎر دو ﮔـﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری ﻧﺪاﺷﺖ  (P=0/726) . در ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﯾﮏ، ۲ و ۶ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻤﺘﯽ از ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻟﯿﺰر درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ (ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ) ﻧﻤﺮه ی اﺳﮑﺎر ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺖ.

 

مقایسه عوارض در روش اجرا:

 1. P) ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺎی ۱، ۲ و ۶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۰۳۳/۰ ، ۰۰۸/۰ و ۰۱۴/۰ ) ، ازﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه دﯾﺪه ﻧﺸﺪ. ( P ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿـﺮیﻫـﺎی ۱، ۲ و ۶ ﻣﺎﻫـﻪ ﺑـﻪﺗﺮﺗﯿـﺐ ۵۸۹/۰ ، ۴۶۹/۰ و ۸۴۰/۰ ) . ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪی ﺟﺎﻧﺒﯽ، ارﯾﺘﻢ در ۳ ﺑﯿﻤﺎر درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺎ ﻟﯿﺰر ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻢ ﻋﻮارض، آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎری ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد.

مقدمه

آکنه ی ولگاریس یک بیماری پوستی التهابی مزمن است که می تواند به اسکار های پوستی دائمی منجر شود. این بیماری در نتیجه ی انسداد مجاری غدد سباسه ی پوستی ایجاد می شود و با افزایش التهاب و عوامل میکروبی شدت آن بیشتر می گردد.

 • شایع ترین محل ضایعات ، صورت است اما گردن ، قفسه سینه ، پشت و شانه بیماران نیز ممکن است درگیر شود. آکنه همچنین می تواند باعث بروز اختلالات روانی و کاهش کیفیت زندگی بیمار شود.
 • از جمله شایع ترین عوارض آکنه به جا ماندن اسکارهای پوستی است. درمان اسکار آکنه همیشه به راحتی امکان پذیر نمی باشد و ممکن است با شدت آکنه نیز در ارتباط باشد.
 • اسکار آکنه ممکن است ۹۵ درصد از بیماران مبتلا را تحت تاثیر قرار دهد و با تاخیر در درمان بیماری نیز مرتبط است.

 

انواع اسکار آکنه

اسکارهای آکنه را می توان به سه نوع مختلف : آتروفیک ، هیپتروفیک و کلوئید تقسیم بندی کرد که اسکارهای آتروفیک آکنه شایع ترین نوع هستند.

 • درﻣﺎن اﺳﮑﺎر آﮐﻨﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮای روﺷﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑـﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻋﻮارض ﮐﻤﺘﺮی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ درﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ ( Microneedling ) و ﻟﯿﺰر در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﮑﺎر آﮐﻨﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﻮد ﻣﻨﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 • هدف از انجام این مطالعه ی کارآزمایی بالینی ، مقایسه ی اثر بخشی لیزر CO2 Fractional  با میکرونیدلینگ بر روی اسکار آتروفیک آکنه ی صورت در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان سینا همدان می باشد.

 

روش اجرا

این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی یک سو کور ( با کد کارآزمایی بالینی ثبت شده ی IRCT201701319014N142 و کد اخلاق به شماره ی IR.UMSHA.REC.1395.474 ) از ابتدای سال ۹۵ تا انتهای سال ۹۷ انجام شد. با توجه به مطالعه ی Dogra و همکاران و در نظر گرفتن سطح اطمینان ۹۹ درصد ، توان مطالعه ی ۹۹ درصد ، و احتمال ۳۰ درصد ریزش در نمونه ها ، حجم نمونه ۲۴ نفر تعیین گردید.

بیماران بالای ۱۸ سال با تشخیص اسکار آتروفیک آکنه مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان سینا شهر همدان که مایل به همکاری در طرح بودند وارد مطالعه شدند.

درماتولوژیستی که ارزیابی شدت اسکار بیماران را در ابتدای مطالعه و در جلسات پیگیری پس از درمان انجام می داد اطلاعی از اینکه کدام سمت صورت فرد تحت درمان با لیزر و کدام سمت صورت تحت درمان با میکرونیدلینگ قرار گرفته نداشت ، بنابر این مطالعه یک سو کور بود.

 

شرح مراحل مطالعه:

یک نیمه ی صورت هر فرد در ۴ جلسه با فواصل سه هفته ای تحت درمان با لیزر CO2 Fractional  Korea) Seoul, Inc., Lutronic (eCO2®; قرار می گرفت.

 • پارامترهای مورد استفاده دستگاه لیزر شامل توان ۳۰ وات ، دانسیته ۱۰۰-۷۵ نقطه بر سانتی متر مربع ، spot size برابر با ۱۲۰ میکرون و انرژی پالس بین ۱۶۰-۱۰۰ میلی ژول ( بسته به شدت اسکار ) بود.
 • ضمنا در هر جلسه درمان صرفا یک pass لیزر انجام می شد. همچنین در همان جلسه در سمت مقابل صورت ، میکرونیدلینگ توسط دستگاه Med Amiea Germany)  Berlin,  GmbH,  (MT.DERM   reviveانجام می شد. جهت انجام میکرونیدلینگ از کارتریج های ۶ سوزنه استفاده می گردید.
 • سرعت دستگاه میکرونیدلینگ روی ۱۰۰ هرتز و عمق نفوذ سوزن ها در ابتدا نیم میلی متر تنظیم می شد.
 • سپس به تدریج عمق نفوذ سوزن ها افزایش می یافت تا خونریزی نقطه ای در پوست به دست آید.
 • قلم دستگاه به صورت عمود بر پوست استفاده و خونریزی های نقطه ای حین انجام میکرونیدلینگ با نرمال سالین استریل پاک می شد.

 

یافته ها

در مجموع ۲۴ نفر وارد مطالعه شدند که ۱۱ نفر مذکر و ۱۳ نفر مونث بودند. اسکارهای پوستی به سه نوع مختلف rolling  ، box car و ice pick تقسیم بندی گردید. که بیشترین فراوانی متعلق به اسکارهای پوستی rolling در ۱۶ بیمار بود. لازم به ذکر است که در ۶ بیمار هر ۳ نوع اسکار پوستی همزمان دیده شد.

 • نتایج به دست آمده نشان داد که در پیگیری های یک ماهه ، دو ماهه و شش ماهه ، سمتی از صورت که تحت درمان با لیزر قرار گرفته بود نسبت به سمت مقابل که درمان میکرونیدلینگ را دریافت کرده بود به طور معناداری نمره ی اسکار کمتری داشت.
 • این درحالی است که تفاوت معناداری بین درمان با لیزر و درمان با میکرونیدلینگ از نظر میزان رضایتمندی بیماران در پیگیری های یک ، دو و شش ماهه مشاهده نشد.

 

co2 feractional

 

بحث

آﮐﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺟﻮاﻧﺎن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺪون ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اوﻟﯿﻪ و ﻣﺆﺛﺮ، اﺳﮑﺎرﻫﺎی ﭘﺲ از آﮐﻨﻪ در ﺣـﺪود ۹۵-۸۰ درﺻﺪ از ﺑﯿﻤﺎران رخ ﻣﯽدﻫﺪ.

 • اﯾﻦ اﺳﮑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
 • در دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از روش ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﺳﮑﺎرﻫﺎی آﮐﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ روش ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و روشﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺑﺴﯿﮋن ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ و ﻟﯿﺰر ﻣﯽﮔﺮدد.

 

نتایج

در مطالعه ی ما :

– نمره ی اسکار بیماران با  روش درمانی میکرونیدلینگ از ۰۹/۲± ۸۳/۶ ( پیش از درمان ) به ۱۵/۲ ± ۸۵/۴ ( پس از ۶ ماه ) کاهش یافت.

– پاسخ به درمان با روش میکرونیدلینگ خوب بود اما لیزر نتایج بهتری داشت که به نظر می رسد نوع دستگاه میکرونیدلینگ ، مهارت پزشک و همچنین نوع اسکارهای پوستی بیمار در این امر نقش داشته باشد.

– یک بیمار با روش درمانی میکرونیدلینگ دچار اریتم ، دو بیمار دچار ضایعات پوسچولر و یک بیمار هم دچار سه عارضه ی خارش ، خشکی پوست و ضایعات پوسچولر گردید.

– عوارض جانبی میکرونیدلینگ کمتر از سایر مطالعات بود که علت آن کاملا مشخص نیست اما ممکن است به دلیل نوع دستگاه میکرونیدلینگ مورد استفاده باشد.

 

کار با میکرونیدلینگ

– تاثیر روش میکرونیدلینگ به همراه تزریق PRP نسبت به میکرونیدلینگ به همراه تزریق آب مقطر تنها یک مورد اریتم دیده شد.

– درمان با لیزر فرکشنال CO2 با بهبود چشمگیری همراه بود و هیپرپیگمانتاسیون پس از التهاب تنها در یک بیمار با تیپ پوستی IV مشاهده شد.میکرونیدلینگ

– سمتی از صورت که تحت درمان با لیزر به تنهایی قرار گرفته بود نیز بهبود چشمگیری در شدت اسکار نشان داد.

 

نتیجه گیری

 1. لیزر CO2 فرکشنال نسبت به میکرونیدلینگ در کاهش نمره‌ی اسکار بیماران مؤثرتر بود.
 2. هم‌چنین عوارض جانبی در هر دو شیوه‌ی درمانی فراوانی کمی داشت.

 

جمع بندی

بطور خلاصه می توان گفت درحالی که مهم ترین استراتژی برای کاهش اسکار آکنه جلوگیری از تشکیل آن است.

اما  طی دهه های گذشته روش های تهاجمی و غیر تهاجمی زیادی برای بهبود این نوع اسکار پیشنهاد شده است.
در واقع درمان اسکار های آکنه یک دشواری واقعی برای متخصصین پوست است. گزینه های مختلف درمانی برای انواع متفاوت اسکارهای آکنه وجود دارند ولی پاسخ بالینی ممکن است بسته به عواملی مانند رنگ پوست متفاوت باشد بنابر این، استراتژی درمانی باید برای هر بیمار به طور جداگانه طراحی و اجرا شود.

 

 

مقاله ی پژوهشی از :

۱- دکتر سینا خانعلی ، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
۲- دکتر پدرام علیرضایی  ، گروه پوست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
۳- دکتر جلال پورالعجل ، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

 

منبع: سایت بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور

2
دیدگاه‌های نوشته

  latest nigeria news today 2020 https://www.fmohconnect.gov.ng/international_cooperation.html

  adewole https://www.fmohconnect.gov.ng/

جواب سوال‌هاتون رو می‌تونید در زیر پیدا کنید. در غیر اینصورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالاتتون جواب می‌دهیم.
شرایط کسب امتیاز از طریق ثبت نظر چیست؟
شما می توانید پس از دریافت سفارش، نظر خود را در رابطه با محصول خریداری شده در کالامدیکال بنویسید. پس از تایید نظر شما توسط کارشناسان کالامدیکال، امتیاز برای شما ثبت می‌شود.تا قبل از تایید نظر امتیاز شما در قسمت تاریخچه بخش امتیازات در صف نمایش داده میشود.
چرا بایستی در حساب کاربری شماره کارت ثبت کنم؟
در صورتی که از خرید خود منصرف شوید کالامدیکال در کمترین زمان ممکن مبلغ را به شماره کارت شما برگشت می دهد. مهم است که شماره کارت به نام مالک حساب کاربری ثبت داشته باشید
چرا بایستی در حساب کاربری آدرس ایمیل ثبت کنم؟
کلیه مکاتبات کالامدیکال با آدرس ایمیل شما انجام می شود.
logo-samandehi